اخبار استخدامی

متاسفانه در حال حاضر به دلیل عدم فرصت کافی قادر به ارسال آگهی استخدامی نمی باشیم .در حال حاضر به دنبال نیرویی جهت این بخش از سایت میباشیم که در صورت پیدا شدن آن شخص حتما این بخش با اقتدار راه اندازی خواهد شد. پیروز و پاینده باشید.